afbeelding 1

afbeelding 2

Aanbod cursussen, trainingen.

De volgende trainingen kan ik u aanbieden, hieronder worden de cursussen kort uitgelegd;

 1. Zelfverdediging voor meiden.
 2. Zelfverdediging voor jongens op het Rots/Water principe.
 3. Weerbaarheidstrainingen voor ouderen.
 4. Zelfverdediging voor vrouwen.
 5. Zelfverdediging voor vrouwen met een geweldservaring.
 6. ‘Kijk hier ben ik!’ Sociale weerbaarheid, zelfverdediging voor kinderen in diverse leeftijden – vanaf 7 jaar.
 7. Faalangstreductie training.
 8. Omgaan met pesten voor diverse doelgroepen.
 9. Weerbaarheid/gevaarsbeheersing voor beroepsdoelgroepen, die in het werk met agressie te maken hebben zoals b.v. thuiszorgmedewerkers, winkelpersoneel.
 10. Workshop over weerbaarheid en zelfverdediging.
 11. Workshop over pesten
 12. Omgaan met agressie.
 13. Weerbaarheid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Elke training/workshop wordt gegeven in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft aan waar hij/zij de nadruk op wil leggen in de training.
Elke training kan dus worden aangepast aan de betreffende doelgroep.

 1. Zelfverdediging voor meidenis een actieve training waarin meisjes leren een bedreigende situatie te herkennen en ernaar te handelen. Er is aandacht voor het mentale gedeelte van de zelfverdediging en de fysieke kant van zelfverdediging. Er wordt vooral vraaggericht gewerkt. Wat willen de meiden leren? Of de ouders/verzorgers van die meiden? Wat maken zij mee in de praktijk waar zij moeite mee hebben m.b.t. opkomen voor henzelf?
 2. Zelfverdediging voor jongens is een actieve training waarin jongens leren fysiek voor zichzelf op te komen. Veel jongens maken geweld mee. Zij kunnen dader maar ook slachtoffer zijn van geweld. Naast het fysieke aspect van de training is er aandacht voor het mentale gedeelte van de zelfverdediging. Het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld staat hierin voorop. Veel werkvormen uit de training ‘Rots en water’ komen hier aan bod.
 3. Weerbaarheidstrainingen voor ouderen
  Tijdens deze training is er aandacht voor fysieke- en mentale weerbaarheid. Dus wat kan je als oudere doen tegen geweld of bedreigende situaties met jouw fysieke kracht en ook wat straal je uit? Wat hebben de deelnemers meegemaakt tot nu toe? Hoe was de reactie? Wat zijn lastige situaties in de praktijk? Dat kunnen situaties binnenshuis en ook buitenshuis zijn. Hoe kom je voor jezelf op ook al ben je niet meer zo mobiel. We kijken naar de mogelijkheden en beperkingen.
  In een praktische cursus en vooral prettige, veilige omgeving worden waardevolle tips gegeven en wordt er geoefend met situaties. Veiligheid staat hierbij voorop.
 4. Zelfverdediging voor vrouwen is een training voor vrouwen, die willen leren zichzelf te verdedigen. Een sportieve achtergrond is niet nodig. De dames hoeven niet bang te zijn op de grond gegooid te worden, er wordt met respect met de vrouwen omgegaan. In deze training komen fysieke en mentale aspecten van de zelfverdediging aan bod.
 5. Zelfverdediging voor vrouwen met een geweldservaring is een training voor vrouwen die in een veilige omgeving een training kunnen volgen om de negatieve ervaring die zij hebben meegemaakt te leren verwerken en ervoor te zorgen dat zij een positieve stap zetten naar een ander leven. Tijdens deze lessen is er meestal begeleiding van een maatschappelijk werkster. Voorafgaand aan de training heb ik een intake gesprek met de vrouwen waarin zij kunnen kennismaken met mij en mijn begeleidster en meer inzicht krijgen over de inhoud van de lessen. De aandacht is vooral gericht op het mentale gedeelte van de zelfverdediging om de weerbaarheid te vergroten en komen er aangepaste technieken aan bod. Er wordt rekening gehouden met wat de groep aankan.
 6. ‘Kijk! Hier ben ik!’ Weerbaarheidstraining voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor kinderen van het basisonderwijs is het een moeilijke tijd. Ze krijgen veel indrukken te verwerken, via leeftijdsgenoten, via de t.v. en de computer. En dat gaat er niet allemaal zo gezellig aan toe…..Hoe moet je daar als kind allemaal mee omgaan? Veel kinderen komen in een verwarrende situatie. Ouders/Verzorgers merken dit vaak als eerste op en weten niet altijd hoe hierop te reageren. Wanneer de vraag bij school wordt neergelegd wordt daar vaak niet bevredigend op gereageerd met het gevolg dat een kind zich steeds onzekerder gaat voelen en dit op diverse manieren kan uiten.

  In de training: ‘Kijk! Hier ben ik!’ zorg ik ervoor dat de kinderen hun zelfvertrouwen weten te hervinden en zichzelf weer de moeite waard gaan vinden. Dit doe ik door met de kinderen in gesprek te gaan, door met elkaar te gaan praten, spelvormen met de kinderen te doen en ook fysieke werkvormen aan te bieden. Voorafgaand aan de training heb ik een ouderbijeenkomst waarbij de ouders/verzorgers kennis kunnen maken met mij en mijn werkwijze.
 7. Faalangstreductie training. Faalangst is een angst, die mensen kunnen belemmeren in het functioneren. De angst om iets fout te doen zorgt voor verlammende situaties. De training geef ik voornamelijk aan jongeren op het voortgezet onderwijs. In kleine groepjes bouw ik in een veilig klimaat aan het zelfvertrouwen van het kind. Dit wordt gedaan d.m.v. gesprekken met elkaar maar ook door o.a. actieve werkvormen en huiswerkopdrachtjes.
 8. Omgaan met pesten voor diverse doelgroepen.De cursus is bestemd voor kinderen die gepest worden. In de cursus leren de kinderen hoe zij kunnen reageren op pesten.
  De kinderen krijgen o.a. inzicht in:
  * het verschil tussen plagen en pesten
  * de rollen binnen het pestprobleem
  * mogelijkheid om hulp te bieden
  * hoe reageer je op een pester.

  Dit alles wordt op een leeftijd-adequate manier aangeboden aan de kinderen. Er worden 'spelletjes' gedaan, waardoor de kinderen hun vaardigheden 'spelenderwijs' aanleren. De cursus wordt meestal gegeven aan jongens en meisjes apart en er wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind.

  De duur van de cursus:
  Er zijn 10 bijeenkomsten van 1 uur met de kinderen en 2 bijeenkomsten met de ouders zonder de kinderen.

  De effecten die de cursus heeft op het kind:

  Elk kind is verschillend. Toch is het zo dat ik in zijn algemeenheid kan zeggen dat de kinderen door mijn lessen meer zelfvertrouwen krijgen, zelfbewuster worden, duidelijker zijn in wat ze wel en niet willen, en weten hoe ze zich in bepaalde situaties kunnen opstellen.
  De kinderen veranderen in hun gedrag, daarom is het zeer belangrijk dat ouders of verzorgers op de ouderbijeenkomsten komen, omdat in die bijeenkomsten - met de andere ouders van de kinderen die op de cursus zitten - ervaringen worden uitgewisseld en tips worden gegeven.
 9. Weerbaarheid/gevaarsbeheersing voor beroepsdoelgroepen. Heb je werk waarin je te maken hebt met mensen, dan merk je dat de agressie toeneemt. B.v. bij personeel in de zorg, winkelpersoneel, het onderwijs, openbaar vervoer, enz. Hoe je hier als beroepsgroep mee om kan leren gaan leer je in deze training.
 10. Workshop over weerbaarheid en zelfverdediging. In deze actieve workshop komen veel elementen van een training naar boven, zoals houding, hoe herken je een bedreigende situatie, hoe reageer je op agressie? Er wordt gepraat en zeker ook geoefend.
 11. Workshop over pesten.In de workshop ‘stop het pesten’ wordt het probleem pesten onder de aandacht gebracht. Wat is pesten? Wat kan nog wel en wat absoluut niet? Waar ligt de grens?
  Wat doe je aan cyberpesten (pesten via internet)?
  In deze workshop worden de deelnemers uitgedaagd mee te denken en mee te doen.
 12. Omgaan met agressie. Wat versta je onder agressie en hoe ga je hier op een goede manier mee om? In een interactieve training leren de deelnemers op een praktische effectieve wijze met agressie omgaan.
 13. Weerbaarheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Weerbaarheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds vaker geacht in het dagelijkse maatschappelijke leven mee te draaien, terwijl men vaak niet gesteld is op de omgang met deze mensen. Ook in deze training oefenen we met fysieke en mentale werkvormen.